O partnerima

JU PP VRANSKO JEZERO

Djelatnost javne ustanove uključuje zaštitu, održavanje i promicanje područja s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode te osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, kao i nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode.

Javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od četiri predstavnika lokalne uprave i jednog pripadnika hrvatske znanstvene zajednice.

Ravnatelj ustanove upravlja organizacijom i poslovnim aktivnostima. Članove upravnog vijeća i ravnatelja javne ustanove imenuje ministar nadležan za poslove zaštite prirode.

Stručni poslovi upravljanja zaštićenim područjem u nadležnosti su stručne službe pod vodstvom stručnog voditelja, kojeg imenuje Upravno vijeće.

Unutarnje ustrojstvo, djelokrug i način rada Ustanove uređeni su Statutom i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. Unutar Javne ustanove Park prirode Vransko jezero postoji pet ustrojstvenih jedinica:

  1. ured ravnatelja (1 zaposleni)
  2. služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja parka prirode (4 zaposlena)
  3. služba nadzora (7 zaposlenih)
  4. služba tehničkih poslova i održavanja (3 zaposlena)
  5. služba za posjetitelje, promidžbu i turističku djelatnost (1 zaposleni)
  6. služba općih i zajedničkih poslova (2 zaposlenih)

Grad Biograd na Moru

Grad Biograd na Moru osnovan je 30. 12. 1992. godine kada je stupio na snagu Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi (NN br. 90/92.) i Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. 90/92 .), a  26.04.1993. godine stupila je na snagu Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Biograda na Moru (,,Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 1/93.).

Organizacijski oblik partnera je jedinica lokalne samouprave. Tijela Grada Biograda na Moru su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Biograda na Moru i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.


CEDRA Split

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split osnovan je na osnivačkoj skupštini uz podršku dionika javnog, privatnog i civilnog sektora 22. studenog 2012. kao neprofitna nevladina organizacija te je upisana u registar udruga 10. siječnja 2013. Osnivači Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split su fizičke i pravne osobe (stručnjaci, udruge, zadruge, OPG-ovi, itd.).

CEDRA Split je dio nacionalne mreže podrške eko-društvenih inovacija i eko-društvenog poduzetništva koja je registrirana kao Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA HR sa sjedištem u Zagrebu.

CEDRA Split u dogovoru s nacionalnom mrežom svojim programima, projektima i aktivnostima pokriva područje triju županija Dalmacije (Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska) i Ličko-senjske


Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS)

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) osnovana je 1950. godine kao interna služba Hrvatskog planinarskog saveza.

Zakonom o HGSS-u (NN 79/06, 110/15) uređuje se ustroj, djelatnost i financiranje HGSS-a, prava pripadnika HGSS-a u vrijeme intervencije, suradnja s međunarodnim organizacijama, tijelima državne uprave i drugim fizičkim i pravnim osobama, obveze organizatora i sudionika športskih, turističkih i drugih aktivnosti.

Dana  5. srpnja 2006. godine, Hrvatski Sabor donosi odluku o proglašenju Zakona o HGSS-u (NN 79/06), čime se nakon 56 godina djelovanja zakonski uređuje ustroj, djelatnost i financiranje HGSS-a.

Do 27. siječnja 2001. godine, HGSS je djelovao u sastavu Hrvatskog planinarskog saveza, nakon čega postaje samostalna pravna osoba.

Dana 21.10.2015. godine na snagu su stupile Izmjene i dopune Zakona o HGSS-u (NN 110/15).

Nadalje, Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) propisano je kako su operativne snage HGSS-a temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama te izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja HGSS-a, Zakonom o sustavu civilne zaštite, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

Nadzor nad zakonitošću rada HGSS-a i njezinih stanica obavlja središnje tijelo državne uprave u skladu sa Zakonom o udrugama. Zakonom o HGSS-u, HGSS je definirana kao nacionalna, stručna, humanitarna, neprofitna udruga koja obavlja djelatnost od interesa za RH, a u koju su udružuju stanice HGSS-a s područja RH.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr